Política de privacitat

I.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (d’ara endavant, la «Política de Privacitat») aplica a totes les dades de caràcter personal que la usuària aportació al titular del Lloc a través de formularis en línia o en realitzar una compra en la seva pàgina web.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis que www.mes-valor.com / www.mas-valor.es ofereix a través de les seves pàgines web.

El titular del Lloc, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització d’aquest. L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és proporcionar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació en Internet i les dades que l’usuari pugui introduir en la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb el titular del Lloc a través del correu info@mes-valor.com / info@mas-valor.com  davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.

II.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per la present s’informa l’Usuari que el titular del Lloc podrà tractar les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis en línia o durant el procés de contractació d’algun dels nostres serveis, exclusivament, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

Garantir a l’Usuari l’accés, i ús del seu espai personal en l’àrea privada del Lloc;
Gestionar les peticions que l’Usuari realitzi en el Lloc.
Informar l’Usuari per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si és el cas faciliti, dels nostres productes i serveis.
Invitacions a esdeveniments i seminaris web formatius: Gestionar les dades dels ponents i assistents a activitats formatives organitzades pel titular del Lloc per a l’adequat desenvolupament de les activitats i per a la gestió de l’activitat corresponent. A aquest efecte, les dades professionals relacionades amb la inscripció es podran compartir amb els ponents i assistents per a facilitar l’adequat desenvolupament i interacció relacionat amb l’esdeveniment.
Realitzar activitats promocionals, incloent-hi l’enviament de comunicacions comercials de tercers sempre que hàgim obtingut prèviament el consentiment de l’Usuari.

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l’execució  del contracte de prestació de serveis i/o de compra dels productes corresponents.
La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (c) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim del titular del Lloc a posar en el seu coneixement productes o serveis similars als que hagi adquirit prèviament.
La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (d) i (e) és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que no s’hagués sol·licitat el seu consentiment.

El titular del Lloc, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al registre i accés a l’espai personal de l’Usuari. En el cas que aquest decideixi contractar serveis de www.mes-valor.com / www.mes-valor.es, el titular del Lloc recollirà i tractarà les dades necessàries per a gestionar el procés de compra (entre ells, nom, cognoms, DNI, domicili etc.). L’Usuari coneix i accepta que el no emplenament d’unes certes dades de caràcter personal impedirà a www.mes-valor.com / www.mas-valor.es prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas www.mes-valor.com / www.mas-valor.es cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis.

IV.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

El titular del Lloc conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a aquesta, es conservaran degudament bloquejats mentre siguin necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions. Per a l’enviament de comunicacions comercials, el titular del Lloc podrà conservar les dades dels Usuaris fins que aquests revoquin el consentiment o s’oposin al tractament per a rebre aquestes comunicacions.

V.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que www.mes-valor.com / www.mas-valor.es ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que uns altres tercers prestadors de serveis que accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament. En acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari entén que alguns dels esmentats prestadors de serveis es troben en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu o que no ofereixen un nivell de seguretat equivalent a l’espanyol. En aquests casos les transferències es basen en l’autorització de la Direcció de l’Autoritat de Control Espanyola, en clàusules models tipus aprovades per la Comissió o si és el cas, en l’Escut de Privacitat. Per a obtenir més informació sobre les anteriors garanties o al fet que s’hagin prestat, pot posar-se en contacte amb el titular del Lloc pels mitjans establerts en l’apartat I.

A més de l’anterior, www.mes-valor.com / www.mas-valor.es podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si és el cas, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

VI.- Quins són els drets dels usuaris?

El titular del Lloc informa l’Usuari sobre la possibilitat que li assisteix d’exercitar els drets d’accés,  rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per www.mes-valor.com / www.mas-valor.es.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si és el cas qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Gran Via de les Corts Catalans, 613, planta 1, 08007, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia «Protecció de dades www.mes-valor.com / www.mas-valor.es » i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic: info@mes-valor.com / info@mas-valor.es

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. El titular del Lloc podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l’Usuari per a la finalitat (c) es basés en l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-se a aquest.

www.mes-alumnes.com / www.mas-valor.es recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent, sent a Espanya l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. No obstant l’anterior, l’Usuari podrà, amb caràcter previ a la presentació d’una reclamació davant l’autoritat de control, dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de www.mes-valor.com / www.mas-valor.es a través de l’adreça Gran Via de les Corts Catalans, 613, planta 1, 08007, Barcelona, amb la finalitat de solucionar la mateixa.

VII.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a info@mes-valor.com / info@mas-valor.es per la qual informa que no desitja continuar rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o bé punxar en l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

Addicionalment l’usuari podrà apuntar-se en la Llista Robinson en www.listarobinson.es: al sistema d’exclusió publicitària gestionat per l’Associació Espanyola d’Economia Digital (ADIGITAL), en el qual podrà mostrar la seva oposició al fet que s’utilitzin les seves dades amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials.

VIII.- A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web www.mes-valor.com / www.mas-valor.es no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privacitat l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

IX.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

www.mes-valor.com / www.mas-valor.es es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix per normativa aplicable.

www.mes-valor.com / www.mas-valor.es té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, d’acord amb el que s’estableix per la normativa aplicable.

X.- Ús de cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies per a distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la Política de Cookies.

XI.- Links 

La pàgina web www.mes-valor.com / www.mas-valor.es pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats pel titular del Lloc. Per això, el titular del Lloc no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a info@mas-valor.es / www.mas-valor.es, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

XII.- Modificació de la Política de Privacitat

www.mes-valor.com / www.mes-valor.es podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

Versió: 3 de setembre de 2021

Scroll al inicio